Kwaliteitsborging

Wet kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren en introduceert de onafhankelijke kwaliteitsborger. Door de Wkb verandert de rol van gemeenten tijdens het bouwproces.

Kern van de nieuwe wet

De kern van de nieuwe wet is dat onafhankelijke kwaliteitsborgers er op toezien dat er voldaan wordt aan de bouwtechnische voorschriften. Het toezicht Bouw- en Woningtoezicht verschuift naar de kwaliteitsborger.

De Wet Kwaliteitsborging heeft 3 doelen:

  • verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
  • verbeterde positie van de consument
  • stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering

Het bouwproces

Om de doelen van de Wet Kwaliteitsboring te bewerkstelligen wordt het proces voor vergunningverlening in tweeën geknipt:


Het ruimtelijke component: het omgevingsplan en veiligheid wordt verzorgd door de gemeente.


Het bouwtechnische component: De vergunninghouder wordt verplicht een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen die tijdens de bouw toetst op conformiteit met de bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit en verklaart of de getoetste onderdelen aan de voorschriften voldoen. Een verklaring van de kwaliteitsborger zal bij oplevering een voorwaarde zijn voor ingebruikname.

     

Gemeente

De gemeente (bevoegd gezag) blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en omgevingsveiligheid. De gemeente heeft een interventiemogelijkheid wanneer bijvoorbeeld een bouwwerk dat gerealiseerd wordt niet voldoet aan de regelgeving . Voor zijn handhavende taak kan het bevoegd gezag op basis van deze risicoanalyse en het bijbehorende borgingsplan tijdens de bouw informatiemomenten en stopmomenten aan de vergunninghouder opleggen

De omgevingswet

De Omgevingswet voor het bouwen staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. Niet alleen moet de bouwopgave een prominente plaats krijgen in zowel de omgevingsvisie en het omgevingsplan, ook de werkprocessen en het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) moeten aansluiten op de Wkb.

Taken kwaliteitswaarborger

Voorafgaand aan de bouw stelt de kwaliteitsborger op basis van een risicobeoordeling een borgingsplan vast. Hierin is vastgelegd welke zaken verder uitgewerkt moeten worden. Welke informatie nog moet worden aangeleverd en welke punten extra aandacht vragen om te kunnen voldoen aan de bouwtechnische voorschriften.


De kwaliteitsborger houd toezicht op de naleving van regelgeving binnen het fysieke domein, zoals de Omgevingswet, het Bouwbesluit, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen (bouw). Hierbij wordt gecontroleerd aan de hand van verleende vergunningen en wetgeving of een bouwwerk conform de regels is uitgevoerd.


Bij de oplevering verstrekt de kwaliteitsborger een verklaring, waarin staat dat voldaan is aan alle voorwaarden. Alleen met deze verklaring kan het bouwwerk in gebruik genomen worden.

Heb je vragen neem dan gerust contact met ons op